Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2021

Zmluva o termínovanom úvere

20/004/21

330 000,00 EUR tristotridsaťtisíc eur

Obec Bajč

Prima banka Slovensko, a. s.,

14.10.2022

Dodatok č.1

5/2022 Dodatok č.1

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb - Margaréta, n. o.

Obec Bajč

30.09.2022

Zmluva o prepojení na Centrálny register zmlúv

2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat euro

Obec Bajč

Galileo Corporation s.r.o

30.08.2022

Kúpna zmluva

6/2022

2 960,00 EUR dvetisícdeväťstošesťdesiat eur

Alena Brányik, rod. Čonková, Bajč č. 57

Obec Bajč

05.09.2022

Kúpna zmluva

7/NV/2022

41 100,00 EUR

Zuzana Shah -Gair, rod. Benková

Obec Bajč

19.08.2022

Kúpna zmluva

6/NV/2022

39 780,00 EUR tridsaťdeväťtisícsedemstoosemdesiat eur

Gabriel Kovács

Obec Bajč

04.08.2022

Kúpna zmluva

5/2022

172,64 EUR stosedemdesiatdva eur šesťdesiatštyri centov

Centrum sociálnych služieb - Margaréta, n. o.

Obec Bajč

02.06.2022

Kúpna zmluva

4/NV/2022

42 000,00 EUR štyridsaťdvatisíc eur

Emese Erdelyi rod. Erdelyi

Obec Bajč

11.04.2022

Zmluva o zrušení predkupného práva

3/Z/2022

nula

Marián Polák, Ing.

Obec Bajč

06.04.2022

Zmluva o zrušení predkupného práva

2/Z/2022

nula

Iveta Sýkorová rod. Mojzesová Mgr.

Obec Bajč

19.01.2022

Zmluva o bežnom účte

0

nula

Obecné služby Bajč, s.r.o.

Prima banka Slovensko, a. s.,

11.01.2022

Zmluva o zrušení predkupného práva

1/Z/2022

nula

Dávid Baka

Obec Bajč

07.01.2022

Kúpna zmluva

3/2022

272,24 EUR dvestosedemdesiatdva eur dvadsaťštyri centov

Tibor Golasz

Obec Bajč

07.01.2022

Kúpna zmluva

2/2022

385,12 EUR tristoosemdesiatpäť eur dvanásť centov

Helena Bachorecová, rod. Kozmová

Obec Bajč

07.01.2022

Kúpna zmluva

1/2022

26,56 EUR dvadsaťšesť eur päťdesiatšsť centov

Alexander Baka, Monika Baková rod. Pénteková

Obec Bajč

22.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0007

Neuvedené

Obec Bajč

DataCentrum

18.10.2021

Kúpna zmluva

4/2021

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc eur

Obec Bajč

Romulus Suchovský

01.10.2021

Zmluva o zrušení predkúpného práva

5/2021

nula

Gejza Ryšavy

Obec Bajč

25.08.2021

Kúpna zmluva

3/2021

2 857,14 EUR dvetisícosemstopäťdesiatsedem štrnásť centov

Kuruczová Klaudia, rod. Parmová

Obec Bajč

22.07.2021

Zmluva

4/2021

nula

Andrea Holla Ing., rod. Mandačková, Zsolt Holla Ing.

Obec Bajč

19.07.2021

DODATOK č. 3 ku zmluve o dielo

47/2016/08411/M/O

5 913,05 EUR Päťtisícdeväťstotrinásť päť centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Bajč

19.07.2021

ZMLUVA O DIELO

13/2021/08411

89 695,20 EUR Osemdesiatdeväťtisícšesťstodeväťdesiatpäť dvadsať centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Bajč

18.05.2021

Zmluva

3/2021

4 428,90 EUR štyritisíc štyristodvadsaťosem eur deväťdesiat centov

František Pásztó

Obec Bajč

18.05.2021

Zmluva

2/2021

11 039,00 EUR jedenásťtisíc tridsaťďeväť

Martina Aghová Mgr.rod. Aghová , Miroslav Chvostík

Obec Bajč

10.05.2021

Zmluva o zrušení predkupného práva

1/2021

11 371,00 EUR jedenásťtisíc tristosedemdesiatjedna

Ján Erdélyi a manželka Hajnalka Erdélyi

Obec Bajč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: