Obsah

Archeologické nálezy

Chotár obce je mimoriadne dôležitým archeologickým náleziskom dokazujúcim jeho praveké osídlenie. Na ľavom brehu Žitavy bolo zistené na prvej terase v rôznych polohách intenzívne osídlenie ľudu s lineárnou keramikou a želiezovskou skupinou z doby neolitu. Na polohe Ragonya sa našiel lengyelský hrob s masovou ľudskou obeťou a takmer 100 hrobov kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej (hurbanovskej skupiny).
Pri zaniknutej tehelni vedľa majera Vlkanovo bolo objavené rozsiahle neskorolengyelské sídlisko s keramikou zdobeným brázdeným vpichom (kultúrna skupina Bajč-Retz). Neďaleko sa nachádza sídlisko zo začiatku badenskej kultúry bolerázskeho typu a rozsiahle sídlisko z jej klasickej fázy s hrnčiarskymi pecami a zvieracími hrobmi v kultúrnych jamách. Rozsiahlu osadu badenskej kultúry a kultúry Kosihy-Čaka porušili pri zakladaní vinohradu pri ceste do Štúrova. V hlinisku bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, neskorej doby bronzovej a z halštatskej doby. Na tej istej terase, ale južnejšie sa našlo žiarové pohrebisko z neskoršej halštatskej doby.

Keltské pohrebisko z 3.-2. storočia pred naším letopočtom s hrobmi náčelníkov s kruhovými a štvorcovými žľabami sa nachádza za osadou Vlkanovo. V tehelni sa zistili štvorcové a obdĺžnikové zahĺbené chaty z toho istého obdobia. V arcibiskupskom majeri sa našiel náhrobný kameň z rímskej doby pochádzajúci asi z Chotína a použitý bol ako stavebný materiál. Pri osade Vlkanovo sa našli železné predmety z 11.-13. storočia a črtajú sa zvyšky porušeného románskeho kostolíka z 12. storočia. Pri ťažbe piesku a neskôr pri stavbe kravínov v osade boli porušené základy stredovekých chát, ohnísk a kultúrnych jám.